วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)           วัดอุโมงค์และสวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มีพระอุโบสถขนาดย่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน...
วัดพระนอนขอนม่วง

วัดพระนอนขอนม่วง

วัดพระนอนขอนม่วง       วัดพระนอนขอนม่วง เป็นวัดเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีอุโบสถศิลปะล้านนา มีป่องลวงตั้ง(แนวตั้ง)ที่ไม่มีหน้าต่าง อุโบสถลักษณะเช่นนี้หาดูได้ยากในปัจจุบัน...
วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด         วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๙๙๘ พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์มังราย...
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร           วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด ๓๐๖ ขั้น...