อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์ หีดธัมม์ หรือ หีดธรรม เป็นคำที่ชาวเหนือใช้เรียกหีบเก็บคัมภีร์ใบลาน มีใช้สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลในดินแดนล้านนา ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนาซึ่งเป็นอักษรที่ใช้อย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย...
อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายก็มีนิยายกล่าวไว้เช่นนี้ ได้มีการปฏิบัติสืบ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลนั้นแล้ว การทำบุญนั้นต้องประกอบด้วยบุพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรภาคเจตนา ตั้งใจทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง...
ตำนานพญาธรรม

ตำนานพญาธรรม

ตำนานพญาธรรม ผู้รจนาคัมภีร์พญาธรรมคือพระโมคคัลลานะ คัมภีร์นี้มี ๑๒ ผูก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ เช่น ประวัติข้อพระหัตถ์เบื้องขวา ประวัติพระสรีรังคาร ประวัติพระเขี้ยวฝาง ประวัติพระพุทธโลหิต รอยพระพุทธบาท ประวัติรอยพระหัตถ์...
กฎหมายโบราณ

กฎหมายโบราณ

กฎหมายโบราณ กฎหมาย คือที่รวมแห่งข้อยอมและข้อห้าม ซึ่งเป็นวิถีทางทำให้บุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง สามารถขวนขวายประกอบกิจการต่างๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนได้โดยอิสระกับทั้งโดยมิให้เป็นการกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนเช่นเดียวกับตน...