ศิลปะการฟ้อน

ศิลปะการฟ้อน

ศิลปะการฟ้อน จังหวัดเชียงใหม่         การฟ้อน ได้กล่าวว่าเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและขนบประเพณีชาวเหนือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ทั้งการแต่งกาย จังหวะ และลีลา  ท่าทางการฟ้อนรำ เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบ จึงนับเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือโดยแท้...
วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

สืบสานวิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)       สืบสานฯ วัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ จัดโดยเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู วิถีความเป็นอยู่ทั้งด้านภาษาพูด การแต่งกาย และความเชื่อดั้งเดิม ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น...
พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร ปัจจุบันอายุ 65 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรนายหม่อง และนางสา จันทรบุตร สมรสกับนางจันทร์แก้ว จันทรบุตร มีบุตรด้วยกัน 3 คน เป็นบุตรชาย 1...
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ           พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) ถือเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของล้านนา มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนวิริยะอุตสาหะในการประกอบศาสนกิจให้มีความเจริญ ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแพร่สังคมสงเคราะห์...
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด     ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  อำเภอดอยสะเก็ดจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลิตผลทางการเกษตร, นิทรรศการ, การประกวด และกาดหมั้วคัวฮอม...