แจ่งก๊ะต๊ำ

   กำแพงเมืองเชียงใหม่ หรือ กำแพงเวียงเชียงใหม่ เป็นกำแพงเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ สร้างขึ้นพร้อมๆกับการสถาปนาอาณาจักรล้านนา ในรัชสมัยพญามังราย เพื่อเป็นเมืองหลวงของล้านนา แจ่งก๊ะต้ำ หรือ แจ่งขะต๊ำ เป็นแจ่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพวกช้าง เป็นมุมเมืองที่อยู่ต่ำสุด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมมาก ผู้คนมักจะมาดักปลาโดยใช้ขะต๊ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง อันเป็นที่มาของการเรียกชื่อแจ่ง