เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

     เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์แบบล้านนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมายังท้องถิ่นที่ผลิต อันเป็นผลให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ซึ่งตรงกับนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นการประสานสอดคล้องแผนพัฒนา การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “ร่มเย็นด้วยพระบารมี รัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐” เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของล้านนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ การผลิตร่ม พัด ผลิตภัณฑ์กระดาษสา การแกะสลักไม้ เครื่องเงินเครื่องเขิน เครื่องปั้นดินเผา ภายในงานการแสดง และการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง การประกวดตกแต่งหน้าร้าน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย