เจดีย์หมื่นกอง (ในยุพราชฯ)

      วัดหมื่นกอง หรือ วัดหมื่นคอง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๙๘๕ – พ.ศ. ๒๐๓๐ หมื่นกอง หรือ หมื่นคองเป็นผู้สร้าง หมื่นกองเป็นข้าราชการของพระเจ้าติโลกราช และ เป็นเจ้าเมืองเขลางค์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๗ (คำว่าหมื่นเป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชการลานนาไทยในสมัยก่อน ถ้าเป็นทหารก็เป็นแม่ทัพ) สำหรับพระเจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะแบบพม่า คงสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ในสมัยที่พม่าเข้ามาปกครองลานนาไทย