สืบสานวิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

      สืบสานฯ วัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ จัดโดยเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู วิถีความเป็นอยู่ทั้งด้านภาษาพูด การแต่งกาย และความเชื่อดั้งเดิม ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ผู้คนหลั่งไหลเข้าพบปะกันอย่างเหนียวแน่นหลายเมืองในพื้นที่ป่าป้อง

     ชาติพันธุ์จากที่ต่างๆ เช่นตำบลลวงใต้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ร่วมจัดริ้วขบวนกันมาอย่างสวยงาม มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเล่าสู่กันฟังพร้อมกับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมกับมีการรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีของชาติพันธุ์ ซึ่งกิจกรรมสำคัญนี้ได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมกับมีการจัดนิทรรศกาลของชนชาติพันธุ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมตลอดจนการจัดกิจกรรมการหมั้วคัวฮอม