วัดหางดง

      วัดหางดง เป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของประชาชนในบริเวณนี้ และมีสถาปัตยกรรมล้านนาอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๗ ประมาณ ๕๑๘ ปี วัดหางดงเดิมชื่อ วัดสันดอนแก้ว หรือดอนแก้ว สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังราย ปกครองเชียงใหม่ ปลายสมัยกษัตย์องค์ที่ ๙ คือ พญาติโลกราช ซึ่งทรงสนพระทัยในพุทธศานา มีการก่อสร้างวัดวาอาราม เป็นจำนวนมาก เช่นสร้าง วัดเจ็ดยอด เป็นต้น