วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

     วัดสวนดอก นามเดิมมีว่า วัดบุปผาราม” เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช  ซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๖ ของราชวงศ์เม็งราย แห่งอาณาจักรล้านนา โดยพระเจ้ากือนาทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพราะทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยตำนานเดิมกล่าวว่า พระองค์ทรงสร้างเพื่อถวายแก่พระสุมนะเถระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชประทับอยู่ที่วัดนี้  โดยพระเจ้ากือนาธรรมาธิราช ทรงพระราชทานพระราชอุทยานสวนดอกไม้สร้างวัด  ตามตำนานเดิมกล่าวว่าบริเวณที่เป็นอุทยานดอกไม้นั้นเต็มไปด้วยต้นพะยอม จึงเป็นที่มาของนามเดิม วัดสวนดอก โดยคำว่า บุปผา ซึ่งเป็นภาษาบาลี  แปลว่า สวนดอกไม้  ต่อมาชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า วัดสวนดอก