วัดศรีเกิด

      วัดศรีเกิด มีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า “วัดพิชชาราม” คำว่า “ศรี” พื้นเมืองออกเสียงเป็น “สะหลี” หมายถึงต้นโพธิ์ “ศรี หรือ สะหลี” ย่อมาจาก ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ “ศรีเกิด” อ่านว่า “สะหลีเกิด” หมายถึง ต้นโพธิ์ที่เกิดขึ้นเอง ตำนานเล่าไว้ว่า ต้นโพธิ์ที่มองเห็นข้างประตูวัดนั้น เป็นต้นโพธิ์ที่พระเจ้ากาวิละได้เอาเมล็ดพันธ์ุ มาจากพุทธคยาแล้วนำมาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้ พระอารามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อไรไม่มีประวัติบันทึกไว้แน่ชัด แต่คาดกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยได้ประดิษฐาน “พระเจ้าแข้งคม”เป็นพระประธานในพระวิหารวัดศรีเกิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ขัดสมาธิราบ วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิด ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๔ นิ้ว สูง ๑๑๒ นิ้ว น้ำหนัก ๓,๙๖๐ กิโลกรัม ศิลปะสมัยล้านนา มีลักษณะพิเศษคือ พระชงฆ์เป็นสันขึ้น จึงเรียกว่า “แข้งคม