วัดพระพุทธบาทสี่รอย

      พระพุทธบาทสี่รอย อันเป็นรอยพระพุทธบาทแห่งองค์สมเด็จพระโลกนาถ สัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๔ พระองค์ ซึ่งปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับพระพุทธบาทสี่รอยแห่งนี้ นับเป็นมหาปูชนียสถานพิเศษที่ทรงไว้ซึ่งความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งยวด ด้วยเป็น “บริโภคเจดีย์” ที่เนื่องโดยตรงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วถึง ๔ พระองค์คือ

๑. พระกกุสันธพุทธเจ้า

๒. พระโกนาคมนพุทธเจ้า

๓. พระกัสสปพุทธเจ้า

๔. พระโคตมพุทธเจ้า(พระองค์ปัจจุบัน)