วัดพระนอนขอนม่วง

      วัดพระนอนขอนม่วง เป็นวัดเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีอุโบสถศิลปะล้านนา มีป่องลวงตั้ง(แนวตั้ง)ที่ไม่มีหน้าต่าง อุโบสถลักษณะเช่นนี้หาดูได้ยากในปัจจุบัน และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้หลังอุโบสถ ลักษณะรูปทรงของเจดีย์คล้ายพระบรมธาตุดอยสุเทพแต่ขนาดเล็กกว่า ภายในวัดยังมีวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์พระนอนขอนม่วง ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระเกศาธาตุพร้อมดินพนะเฝ่าเถ้า(อังคารธาตุ) ของพระโคตมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน เมื่อถึงงานประเพณีสรงน้ำพระนอนแต่ละปี จะมีพุทธศาสนิกชนนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะ นำน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มป่อยไปสรงน้ำพระนอนและพระบรมธาตุเป็นจำนวนมากด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนอนขอนม่วง