วัดกานโถมกุมกามภิรมณ์ (วัดช้างค้ำ)

      วัดช้างค้ำ เป็นวัดเดียวกันกับวัดกานโถม ตามที่ได้กล่าวถึงในเอกสารประเภทตำนานพงศาวดารและเรื่องเล่าขานในท้องถิ่น วัดได้ก่อสร้างในระยะที่พญามังรายประทับและปกครองแคว้นล้านนาอยู่ที่เวียงกุมกาม โดยโปรดให้นายช่างประจำราชสำนักที่ชื่อกานโถม ไปปรุงเครื่องไม้จากเมืองเชียงแสน เพื่อให้มาสร้างวิหารไว้ที่วัดแห่งนี้