พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง เป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่นพระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่างๆ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่