ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

    ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  อำเภอดอยสะเก็ดจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลิตผลทางการเกษตร, นิทรรศการ, การประกวด และกาดหมั้วคัวฮอม ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด