จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม พ.ศ.๒๐๖๐

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่