กู่วัดเสาหิน ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-พ.ศ.๒๐๒๓

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่