รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา

กรณีศึกษาจังหัดเชียงใหม่